Tag: özel eğitim spor

Sağlıklı yaşlanmak istiyorsan hareket edin

University College London tarafından yapılan araştırmaya göre, düzenli olarak fiziksel aktivite yapanların yapmayanlara oranla 7 kat daha sağlıklı yaşlandığı belirlendi

University College London tarafından yapılan ve British Journal of Sports Medicine tıp dergisinde yayınlanan araştırma, düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerin daha sağlıklı yaşlandığını, ileri yaşlarda kalp rahatsızlığı ve bunama gibi önemli hastalıklara yakalanma riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu. Devamını Oku

Afazi Rehabilitasyon

Afazide dil terapisi performansın zayıf olduğu dil veya biliş moduna uyaranın bir zorluk hiyerarşisi içinde tanıtılması, beynin uyarılması ve öğrenilenin gerçek yaşama transfer edilmesi şeklinde gerçekleşir. Terapinin amacı bireyin edinip kaybettiği dili tedavi ve eğitimle tekrar yapılandırmaya ve düzenlemeye çalışmak, dili klinik bir oda içinde değil, yaşam içinde onarmak olmalıdır.

Terapi sonunda iyileşme hastanın uyarana gösterdiği tepki davranışı değil, günlük yaşam içindeki spontan ve amaçlı sözel ifade kullanımı olmalıdır. O halde, afazi terapisi sadece dil işlevine sınırlı kalmamalı, afazik hastanın olumlu tutum kazanmasını sağlamalı, moralini arttırmalı, sosyal ilişkilerini sağlamalı, özrüne bir bakış açısı kazandırmalı, iyimserlik, duygusal tutarlılık, ve kabul duygusu geliştirmeli, bireye özgü hazırlanmalı, gelişime ya da başarısızlık sinyallerine göre devamlı elden geçirilmeli, sosyal, dilsel, nörolojik gereksinimlere cevap veren yaratıcı bir süreç olmalıdır. Kısaca, afazi terapisi hastanın kişisel, duygusal, sosyal, ailevi ve mesleki yaşamında felçin getirdiği hasarın etkilerini azaltabilmektir (Hegde, 1996). Hasta maksimum fiziksel, psikolojik, sosyal, mesleki ve iletişimsel işlevlere ulaştığı zaman sonlandırılabilir.
Yine de bu sürenin çok kısa olacağı söylenemez.

Konuşma terapistinin bu süreç içinde rolü fazladır. Afazi terapisti sorumlu, duyarlı, uzman ve yetkin olmalı, soruna ilişkin verileri doğru analiz edip sentezlemeli, basit ya da kompleks olgularda terapi planlayıp uygulamak için ilgili bilgi, yaklaşım veya modeller yaratmalı, ve yaptığı her uygulama için bir gerekçesi olmalı ve bunu hastasına açıklamalıdır. Terapi programını gerçekçi planlamalı: zaman sınırlılıklarını, , araç-gereç kullanımını, materyallerin varlığını ve özellikle olgu özelliğini göz önünde bulundurmalıdır. Hastanın terapiye uygun olup olmadığı kararı çok önemlidir. Eğer hastanın terapiye müdahale edici komplike medikal sorunları varsa hastanın medikal açıdan stabil duruma geçmesinin beklenmesi iyi olur. Hastane çıkışının hemen arkasında beyinde ödem devam ediyor olabilir. Bu ödem azalırken spontan iyileşme de devreye girebilir; bu durumda hasarlanan hücrelerin tekrar onarılıyor olması olasıdır. Bu yüzden yoğun bir terapi programı uygulamadan önce spontan iyileşme dönemi içinde neler olacağını bekleyip görmek iyi bir düşünce olabilir.

Eğer terapi programı başlamışsa, terapinin NASIL verimli, NİÇİN başarısız olduğunu sık aralarla sorgulamalıdır. Öğrenmede sorumluluk almalı, hastada uygun tutum ve beceri geliştirmeyi desteklemeli, başkalarına yardım etme motivasyonu olmalı, hastası ile karşılıklı ilişkide güven sağlamalı, sabırlı bir yapısı olmalı, mizah duyguları gelişmiş olmalı, terapisini ilginç ve eğlenceli yapabilmelidir.

Terapi programını çok iyi planlamak ve terapistin çok etkin olması, doğru teşhis, değerlendirme, terapi önerme, ve planlama başarılı terapi programlarının garantisi olamaz çünkü bunların dışında pek çok faktör terapinin başarısını etkileyecektir. Örneğin, terapinin ne sürede, hangi yoğunlukta verileceği, Olumlu sonucun zamana terapiye veya ikisinin etkileşimine bağlı olup olmadığı, Olgu değişkenliği, Yaş faktörü, Afazi Tipi ve ciddiyeti program planmada düşünülmesi gereken özelliklerdir.

UYGULANAN TERAPİNİN ETKİSİ (Programlı ve programsız terapilerin etkisi)

Terapide seçilen yaklaşımın da büyük önemi vardır. Terapideki iletişimin klinik bir ortam yerine doğal ortamda yürütülmesi tercih edilir. Terapiye katılım ve ailenin desteği iyileştirmeyi arttırıcı faktördür. Aslında klinik zeminli terapi yöntemlerinin de işlevsel etkisi olabileceği geçmiş terapi yöntemlerine bir alternatif olarak öne sürülmektedir. “Total Communication” ağır afazik bireyler için iletişimde sözel kesitsel yönleri augmente eden klinik zeminli bir tekniktir. Bu tür bir terapi hastaya özgü bir karışım terapiyi önermektedir; örneğin, jest-mimik, yazılı, çizili, görsel dilsel ya da dilsel olmayan biçimlerden bir karma hastaya sunulabilir. Bütün bu terapiler bir klinik ortam içinde gerçekleştirilebilir. Amaç hastaların ortak bir konu veya gönderge üzerinde birleşecekleri bir kesit bulabilmektir. Konuşma, yazı, çizim ve jest-mimiklerin kombine kullanımını öğrenmek afazik kişiyi bir içerik düzeyinde iletişimsel sıra almaya katılımını olası kılacaktır; aksi takdirde hepsi konuşma ile bir araya gelemezler.

Araştırmacılar ne yazık ki, etkin terapi yöntemleri konusunda çeşitli görüşleri savunmuşlardır. Örneğin, bazıları etkinliğin cross-modal stimulasyon kullanarak korteksin kendini tekrar düzenlemesini sağlamasıyla ortaya çıkacağını önermişlerdir (Luria, ) Bu görüşe göre uyaranın alınması ve gerçekleştirilmesine ilişkin yeni yollar geliştirilmiştir. Sonuçta dil ve bellek yeterliliklerinde ciddi gelişmeler gözlenmiştir. Schuel bu kuramı işitmeyi eğitmenin işitsel anlamayı geliştireceği görüşü ile desteklemiştir. Bu yolla iç ses organisazyonu gelişecek, işitsel anlama da dolayısı ile iyileşecektir.

Temel bilişsel süreçleri önemseyen bir diğer teknik deblocking’tir (Kerns, 1997). de-blocking Diğer modalitelerin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla kullanılan bir korunmuş işlev korteksin kendini tekrar düzenlemesini sağlayacaktır görüşünde yola çıkmıştır. Yarıkürelerin özellikleri, örneğin, sağ yarıkürenin daha önce sol yarıkürede olan işlevlerden bazılarına sahip olduğu varsayımı bu teknik uyumunda bir görüştür. Melodik Entonasyon Terapisi ve görsel yaratıcılık/ imajlama de-blocking tekniklerinden örneklerdir. 1945lerde ilk olarak Backus tarafından önerilen melodik ezgi terapisi sözcük ve sözcük öbeklerinin hastaya hep aynı ritmik ezgi ile tanıtılmasını öngörmüştü. Aradan geçen zamanla 1973 yıllarında Albert ve arkadaşları basit sözcük ve kalıp sözcük ezgilerinin tutuk afazilerdeki konuşmayı kolaylaştırdığını tekrar gündeme getirdiler. Bu kuramın düşüncesi sağ hemisferde korunmuş bazı işlevlerin sol hemisfer hasarlı hastalrın iyileştirilmesinde kullanılabileceği yönündedir.

Görsel etkinlik terapisi (Visual Action Therapy) hemisferik özelleştirmenin bir başka örneğidir ve sistemin tekrar düzenlenmesi ile ilgilidir (Helm and Benson, 1978). Global afazili hastalarda bir terapi yöntemi olarak görsel iletişimi kullanan bu kuramcılar yaklaşımlarını nesne ve eylemleri tanımlamada kullandıkları el ve kol jestleri ile geliştirdiler. Doğal olarak bu yöntemde sözel terapi uygulanmamaktadır.

kaynak: Maviş, İ. Nörojenik Dil ve Konuşma Bozuklukları; ed. Oğuz, H., Dursun, E., ve N,Dursun., Tıbbi Rehabilitasyon. Böl.40, 797-809. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2.baskı, 2004

İşitsel algı ve İşitsel hafıza

İşitsel algı sorunları sadece işitme engelleri bulunan bireylerde görülen bozukluklar değildir.Birey söylenen sözleri algılamakta,yönergeleri anlamlandırmakta,ard arda verilen 2-3 komutu yerine getirmekte zorlanıyor ya da bir kısmını yerine getirebiliyorsa işitsel algı ve işitsel hafıza probleminden söz edilebilir.
İşitsel algılama akademik beceriler de önem arz ettiği kadar sosyal ilişkilerde de zaman sorunlar çıkmasına sebep olabilir.İletişim kuran bireyler arasında mesaj alış verişi sırasında problem ortaya çıkabilir ve bireyler birbirlerini yanlış algılayabilir.

İşitsel algı ve işitsel hafıza sorunu olan bireyler kendilerine verilen sözel yönergeleri algılamakta,belirtilen istekleri eksiksiz yerine getirmekte zorlanırlar ve bu da sosyal ilişkilerde sorun yaşamalarına neden olur.Bu da topluma adaptasyon hususunda ciddi sorunlara neden olur.
İşitsel algı ve işitsel hafıza sorununu ortadan kaldırmak için bireyle erken yaşlardan itibaren sık sık yönerge algılama- verilen yönergeyi yerine getirme çalışmalarına yer vermek oldukça gelişme kaydedilmesini sağlar.Sınıf içi ortam ya da ev ortamı bu çalışmalara uygun biçimde düzenlenerek yaklaşık 5-10 dakika çocuğa ard arda yönergeler verilir.İlk etapta tekli yönergelerle başlanır.”Topu al.”,”Topu at.” Gibi.Daha sonra bu yönergelerin içerisinde kavramlar ve yer yön sıfatları eklenir. “Masanın yanında dur.”, “Topu sepetin içine koy.” Gibi.Tekli yönergeleri başarıyla yerine getiren çocukla ikili yönergeler çalışılmaya başlanır. “Topu al,sepete koy.”, “Boyaları al,masanın üstüne koy.”, “Kırmızı kutuyu al,mavi kutunun içine koy” gibi.Örneklerde de görüldüğü gibi yönerge sayısı ile beraber betimleyici öğelerde artmakta , yönergeler giderek zorlaşmaktadır.Yönerge sayısı 3 ve üstüne de çıkabilir.
Yönerge çalışmalarının dışında yapılabilecek bir diğer etkinlik de kelime hatırlama oyunudur.Çocuğun dikkati etkinliğe çekilir ve nasıl bir etkinlik yapılacağı açıklanır.Gerekirse bir deneme yapılır.Daha önceden belirlenmiş 3 kelime sırayla ve sadece 1 kez olmak üzere çocuğa okunur.Çocuğunda aynı kelimeleri sırasıyla söylemesi istenir.Kelime sayısı giderek arttırılır.(5-6 kelime civarı ) Ör: masa,kalem,defter…. ( İlk çalışmalarda birbirleriyle ilişkili öğelere yer vermek daha doğru olabilir.Zamanla birbirinden tamamen bağımsız öğelere geçiş yapılmalıdır.)
Bir başka şekilde de şöyle uygulanabilir:
Yaklaşık 10-15 kelimelik bir liste hazırlanır ve çocuğa bir kez yüksek sesle okunur.Çocuktan hatırladığı kelimeleri söylemesi istenir.Genelde ilk başlarda en fazla 2-3 kelime hatırlayabilmektedirler.Amaç bu sayıyı olabildiğince yükseltmektir.
İşitsel algılama üzerine de şöyle bir çalışma yapılabilir; uzun ve detaylı bir cümle kurulur.( Özellikle 5N 1K çalışması yapılabilecek nitelikte bir cümle olmalıdır.Nerede?Ne zaman? Gibi soruların yanıtlarını içinde barındırmalıdır.) Örneğin;”Dün sabah köpekten korkup kaçan sarı bir kedi bizim bahçeye atladı.”, “Siyah kedi ağlıyormuş çünkü o akşam annesiyle birlikte yemek yiyememiş”.Cümleyi çocuğa yüksek sesle bir kez okuduktan sonra cümleye ilişkin sorular sorulmalı. “Kim ağlıyormuş?” , “Neden ağlıyormuş?”,”Kedi ne renkmiş?” v.b.
Bunların haricinde herhangi bir ses kaynağından çeşitli sesler dinlettirilerek bu seslerin neye ya da kime ait olduğunu söyleme çalışmaları yapılabilir.
Seher Kuzu

Zihinsel Sınıf Öğretmeni

Algı Gelişim Merkezi

C2

Spor Çalışmalarımız

Sağlıklı birey için zihin ve bedenin birlikte çalıştırılması

Çalışma Gruplarımız

Otizm
Zihinsel engelliler
Down Sendromu
Dikkat Dağınıklığı
Hiperaktivite
Fiziksel engelliler
Özel Öğrenme Güçlüğü
Yapılan Çalışmalar
Temel Motor Beceri Geliştirme Çalıştırmaları
Aerobik Çalışmalar
Zihin ve Kas Koordinasyonun geliştirici çalışmalar
Otizmde Duyusal Entegrasyon
El Göz Koordinasyon Çalışmaları
Denge Çalışmaları
Jimnastik Çalışmaları
At Terapisi
Yunus Terapisi
Yüzme
Badminton
Tenis (kort)
Masa Tenisi
Basketbol
Santranç
Trecking (Doğa Yürüyüşü)
Bisiklet

Yaşam Koçluğu
Kültür Sanat Aktiviteleri

Bağımsız ve özgür bir hayat için farklı dünyalar

Müzik Çalışmaları

El sanatları

Eğitim Kampları

Tarih Gezileri

Tiyatro Sinema

Drama

Trecking (Doğa Yürüyüşü)

Eğitim Çalışmalarımız

Bireyin akedemik ve sosyal becerilerini en üst düzeye çıkarma

Çalışma Gruplarımız

Otizm

Zihinsel engelliler (Mental Retardasyon)

Down Sendromu

Dikkat Dağınıklığı

Hiperaktivite

Özel Öğrenme Güçlüğü

Uyum Problemleri

Genetik Bozukluklar

Diğer Özür Grupları

Yapılan Çalışmalar
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Eğitimi

Otizmde Duyusal Entegrasyon

Davranış Problemlerine Yönelik Çözümler

Sosyal ve Özbakım Becerileri

Toplumsal Yaşam Becerileri

Gecikmiş Konuşma ve Konuşma Terapisi

Okuma-Yazma Problemleri

Orff Eğitimi (dans, ritim, müzik)

Duyu bütünleme terapisi

Bireysel Eğitim Desteği

Okul destek eğitimi

Engelli Bireylere Yönelik At Terapi Binicilik Programımız Başladı

Engellilere Yönelik Yüzme Programı

Engellilere yönelik spor merkezi

spor ön broşürAlgı Gelişim Merkezi
Bilgi ve Kayıt İçin             0 546 218 6 218      algigelisim@gmail.com

Temel Motor Beceri Geliştirme Çalıştırmaları,
Zihin ve Kas Koordinasyonun geliştirici çalışmalar
Otizmde Duyusal Entegrasyon, El Göz Koordinasyon Çalışmaları
Aerobik Çalışmaları, Jimnastik Çalışmaları
Zayıflama ve kondisyon çalışmaları, diğer çalışmalar için Tıklayınız

Engelli Bireylere Yönelik At Terapi Binicilik Programımız Başladı

Engellilere Yönelik Yüzme Programı