Category: Diğer

Rett sendromu

rett sendromu

rett sendromu

Rett sendromu, yaygın gelişimsel bozuklukların bir alt türü olarak kabul edilir. Bu sendrom X kromozomundaki MECP2 genindeki mutasyondan kaynaklanır. Rett sendromu genellikle kız çocuklarında görülse de nadiren de olsa erkeklerde de görülebilir. Devamını Oku

Belki sizde de disleksi var

Öğrenme güçlüğü çeken ve aşırı hareketli olan çocuklarda disleksinin gözle görülebileceği vurgulanırken, bur durumla başa çıkabilmek için çocuğun becerilerinin geliştirilmesi önerildi. Uzmanlar, bazı çocukların doğuştan itibaren kurallara uyum gösterirken bazılarının ise bunlara uyum göstermekte güçlük çektiklerini söyledi. Devamını Oku

Özel Öğrenme Güçlüğü


ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

TANIM VE BELİRTİLER

TANIM

ogrenme guclugu nedir

Özel Öğrenme Güçlüğü, bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma- yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir.  Okuma Bozukluğu, Yazılı Anlatım Bozukluğu, Matematik Bozukluğu ve Başka Türlü Adlandırılamayan Öğrenme Bozukluğu alt gruplarını içerir.

Öğrenme güçlüğü gelişimsel bir sorundur. Öğrenme ve algılama sorunu çocuğun doğumu ile başlar. Eğitim süreci içinde edinilmez. Yaşam boyu süren bir bozukluktur. Dil gelişimi ve kullanımı, konuşma, okuma, yazma, matematik becerilerini etkileyen bir sorun olduğu için, bireyin eğitimini, mesleğini, sosyal ilişkilerini, günlük aktivitelerini, benlik saygısını etkiler.

 

EN ÇARPICI ÖZELLİĞİ

Çocuk sözü edilen becerilerde yaşına ve zekasına oranla düşük performans göstermektedir. Çocuğun zihinsel yeteneği olmasına rağmen, akademik açıdan gerilik göstermesi, öğrenme güçlüğünün en çarpıcı özelliğidir. Bir çok çocuk için öğrenme güçlükleri, okula başladıklarında ve akademik becerileri kazanmakta başarısız olduklarında göze çarpar. Çocuğun akademik problemlerinin belirgin hale geldiği yaş, onun entelektüel yeteneği, öğrenme güçlüğünün tipi ve akademik beklentilerine bağlı olarak değişmektedir.

 

Özgül öğrenme bozukluğu:

 • Beyindeki bazı farklılıklar nedeniyle öğrenme süreçlerinden bir ya da birkaçında aksama olmasıyla ortaya çıkar.
 • Her çocuğun iyi olduğu ya da zorlandığı alanlar vardır.
 • Her çocuk kendine özgüdür.
 • Görme işitme sorununa bağlı değildir.
 • Zeka sorununa bağlı değildir.

 

ogrenme gucluguİSİMLENDİRME

Özgül öğrenme bozukluğu için kullanılmakta olan pek çok terim vardır.En sık kullanılanlar:

 1. Özel/özgül öğrenme güçlüğü/bozukluğu
 2. Okuma, yazma, aritmetik güçlüğü
 3. Disleksi (disleksi kavramı 19. yy’ dan beri bilinen bir kavramdır. Anlamı okuma güçlüğü’dür) .

BELİRTİLER

 

OKUL ÖNCESİ DÖNEM BELİRTİLERİ

 • Dil gelişiminde gecikmeler ve  Konuşma bozuklukları (konuşmayı öğrenmede güçlük, kelimeleri doğru telaffuz etmekte güçlük, kelime dağarcığının yavaş gelişmesi, hikaye anlatmaya ilgi duymamak)
 • Zayıf algısal-bilişsel yetenekler
 • Zayıf kavram gelişimi
 • Yetersiz motor gelişim ( öz-bakım becerilerini öğrenmekte güçlük, düğme iliklemeyi öğrenememe, beceriksizlik (sakarlık), çizim veya kopyalamaya karşı isteksizlik
 • Bellek ve dikkat problemleri (sayıları, alfabeyi,haftanın günlerini öğrenmede güçlük, rutin işlerde bellek zayıflığı, bir işi sürdürmekte güçlük)

İLKOKUL DÖNEMİ BELİRTİLERİ

Özel Öğrenme Güçlüğü, birçok çocuk için okula başladıklarında ve akademik becerileri kazanmakta başarısız olduklarında ortaya çıkar.

 

Akademik başarı

Okul başarısı yaşıtlarına ve zekasına oranla düşüktür. Başarı durumu değişkendir, bazı ders/alanlarda başarısı normal/normal üstü iken, bazı ders/alanlarda düşüktür.

 

Okuma Becerisi

 • Okuma hız ve nitelik açısından yaşıtlarından geridir,
 • Harf-ses uyumu gelişmemiştir, bazı harflerin seslerini öğrenemez,
 • Harfin şekli ile sesini birleştiremez,
 • Kelimeleri hecelerken ya da harflerine ayırırken zorlanır,
 • Sınıf düzeyinde bir parçayı okuduğunda anlamakta zorlanır, başkasının okuduklarını daha iyi anlar.

Yazma Becerisi

 • Yaşıtlarına oranla el yazısı okunaksız ve çirkindir, sınıf düzeyine göre yazı yazması yavaştır,
 • Tahtadaki yazıyı defterine çekerken ya da öğretmenin okuduğunu defterine yazarken zorlanır,
 • Yazarken  bazı harf ve sayıları, kelimeleri ters yazar, karıştırır  (b-d, m-n, ı-i, 2-5, d-t, ğ-g, g-y ,ve-ev gibi) ,
 • Yazarken bazı harfleri, heceleri  atlar ya da harf/hece ekler,
 • Sınıf düzeyine göre yazılı imla ve noktalama hataları yapar, küçük-büyük harf, noktalama,hece bölme hataları,,
 • Yazarken kelimeler arasında hiç boşluk bırakmaz ya da bir kelimeyi iki-üç parçaya  bölerek yazar, ka   lem, yapa  bil  mektedir gibi.

Aritmetik Becerileri

 • Aritmetikte zorlanır,
 • Dört işlemi yaparken yavaştır, parmak sayar, yanlış yapar,
 • Problemi çözüme götürecek işleme karar veremez,
 • Yaşına uygun seviyedeki matematik problemlerini yaparken otomatik olarak tepki vermekte zorlanır,
 • Sayı kavramını anlamakta güçlük çeker (beş mi bir mi büyüktür, düşünmeden karar vermekte zorlanır),
 • Bazı aritmetik sembollerini öğrenmekte zorlanır, karıştırır,
 • Sınıf düzeyine göre çarpım tablosunu öğrenmekte geridir.

Çalışma Alışkanlığı

 • Ev ödevlerini almaz, eksik alır,
 • Ev ödevlerini yaparken yavaş ve verimsizdir,
 • Ders çalışırken sık sık ara verir, çabuk sıkılır, ders  çalışmayı sevmez,
 • Ödevlerini yaparken birilerinin yardımına gereksinim duyar, kendi başına çalışma alışkanlığı gelişmemiştir,
 • Öğrenme stratejileri eksiktir, öğrenmeyi düşündükleri şeyleri nasıl kontrol edeceklerini ve yönlendireceklerini (organize edeceklerini), nasıl daha fazla bilgi elde edeceklerini ve öğrendiklerini nasıl hatırlayacaklarını bilemezler, çalışmak için yardım edecek birini  beklerler.

Organize Olma Becerileri

 • Odası, çantası, eşyaları ve giysileri dağınıktır,
 • Defter ve kitaplarını kötü kullanır ve yırtar,
 • Yazarken sayfayı düzenli kullanamaz, gereksiz satır atlar, boşluk bırakır, sayfanın belirli bir kısmını kullanmaz,
 • Defter, kalem gibi çeşitli araçlarını kaybeder,
 • Zamanını ayarlamakta güçlük çeker, bir işi yaparken, ne kadar zamana gereksinimi olduğunu ya da ne kadar zaman harcadığını tahmin edemez,
 • Yaptığı işi zamanında bitirmekte güçlük çeker,
 • Üzerine aldığı görevleri düzenlemekte zorluk çeker, nereden ve nasıl başlayacağını bilemez, öncelikleri belirleyemez,

Oryantasyon (Yönelim) Becerileri

 • Sağ-sol karıştırır,
 • Yönünü bulmakta zorlanır, doğu-batı,kuzey-güney kavramlarını karıştırır,
 • İşaret sözcüklerini (burada, şurada, orada gibi) karıştırır,
 • Alt-üst, ön-arka kavramlarını karıştırır,
 • Zamana ilişkin kavramları (dün-bugün, önce-sonra gibi) karıştırır,
 • Gün, ay, yıl, mevsim kavramlarını karıştırır (Hangi aydayız denilince salı, hangi mevsimdeyiz denilince şubat diyebilir),
 • Saati öğrenmekte zorlanır.

Sıraya Koyma Becerisi

 • Dinlediği, okuduğu bir öyküyü anlatması istendiğinde öykünün başını sonunu karıştırır ,
 • Haftanın günlerini, ayları, mevsimleri doğru saysa bile aradan sorulduğunda (cumadan önce hangi gün gelir, marttan sonra hangi ay gelir, haftanın dördüncü günü hangisidir gibi) yanıtlamakta zorluk çeker ya da yanlış yanıtlar,
 • Sayı ve harfleri dizgilemekte güçlük  çeker, (alfabenin harflerinin sırasını karıştırır; kendisinden sıra ile söylenmesi istenen sayıların yerlerini karıştırır-3865 dersiniz o size 8356 diyebilir),
 • Belirli bir sıra içinde yapılması gereken işlerin sırasını karıştırabilir.

Sözel İfade Becerisi

 • Duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade etmekte zorlanır,
 • Serbest konuşurken düzgün cümleler kuramaz, heyecanlanır, takılır, şaşırır,
 • Sınıfta sözel katılımı azdır,
 • Bazı harflerin seslerini doğru olarak telaffuz edemez (r, ş, j gibi harfleri söyleyemez ya da yanlış söyler),
 • Soyut kavramları anlamakta güçlük çeker (Esprileri anlamakta zorluk çekebilirler).

Motor Beceriler

 • İp atlama, top yakalama gibi hareket ve oyunlarda yaşıtlarına oranla başarısızdır (Kaba motor beceriksizlik),
 • Sakardır, düşer, yaralanır, istemeden  bir şeyler kırar,
 • Çatal-kaşık kullanmakta, ayakkabı-kravat bağlamakta zorlanır ya da bu becerileri öğrenmekte zorlanmıştır,
 • İnce motor becerilere dayalı işlerde (düğme ilikleme, makas kullanma, boncuk dizme gibi) zorluk çeker,
 • Kalemi uygun biçimde kavramakta güçlük çeker,
 • Yaşıtlarına oranla çizgileri ve çizimleri kötü ve dalgalıdır ,
 • Yazısı genellikle okunaksızdır,
 • Harflere şeklini vermekte, harfi kapatmakta güçlük çeker.
  kaynak: http://algigelisim.net/

Fonolojik Bozukluk (Artikülasyon Bozukluğu)

Konuşma seslerinin yanlış çıkartılması ve dilde farklı bir anlam yaratan seslerin oluşturulmasında zorluğu içerir. Kişi, yaşına ve lehçesine uygun, gelişimsel olarak çıkartması beklenen sesleri çıkartamaz. Bu durum, okul ya da mesleki başarısını, toplumsal iletişimini bozmaktadır.

Bozukluğun şiddeti, konuşmada küçük ve önemsiz aksaklıklardan tamamen anlaşılmayan bir konuşmaya kadar değişebilir. Söylenmesinde yanlışlıkların en sık yapıldığı sesler yaşla düzelmesi beklenen seslerdir (l,r,s,z,ş,ç). Aynı zamanda, heceler ve sözcükler içindeki seslerin sıralanma ve seçilme hatalarını (ör.sor yerine ros gibi ) da içerir.

İşitme bozukluğu, konuşma organlarındaki bozukluklar (ör. yarık damak), nörolojik durumlar, zeka engeli ya da psikolojik sorunlar, artikülasyon bozukluğuna eşlik edebilir. 6-7 yaşta % 2-3,17 yaşın üzerinde % 0.5 oranında ve erkeklerde daha sık görülmektedir. Yeni YöntemKonuşma bozuklukları “Bio-feedback” yöntemi ile kişinin geri bildirimi alınarak beyin konuşma merkezinin yeniden yapılanması sağlanmaktadır. Son yıllarda Batı da yoğun olarak kullanılmaya başlayan bir yöntemdir.

Kekemelik Konuşmanın akıcılığında duraklama, tekrar, uzatma ve çoğu kez bunlara eşlik eden tiklerle görülen konuşma ritminin aksamasıdır.

Genellikle 2-7 yaş arasında ortaya çıkar, en çok 3-5 yaş arasında görülür.

Erkek çocuklarda daha ağır seyreder. Kız-erkek oranı 1/5 tir. Yapılan araştırmalara göre kekemelik görülen kişilerin ailelerinde de kekemelik oranı yüksektir. Sorunu yaşayan kişi, konuşma oranını değiştirerek, toplum içinde konuşmaktan kaçınarak, bazı ses ve sözcükleri engelleyerek kekemeliği yenmeye çalışır. Gerginlik ve kaygı kekemeliği artırır. Kekemelik başladıktan sonra; tırnak yeme, tikler, gece-gündüz işemeleri, korkular, obsesif davranışlar, hırçınlık gibi ek belirtilerde görülebilir.

Afazi, çocuk beyin felci, dikkat eksikliği /hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüklerinde de konuşma ile ilgili bozukluklar görülmektedir. AfaziAfazi, önceden konuşması normal olarak ortaya çıkan kişilerde geçirilmiş beyin hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan bir dil bozukluğu olup, sadece konuşmayı etkilemez.

Aynı zamanda anlama, okuma ve yazmayı da etkiler. Ve diğer konuşma bozukluklarından bu farkı nedeniyle, afazilerde sadece konuşma rehabilitasyonu yapmak yeterli değildir. Merkezimizde anlama, okuma ve yazmayı da geliştirici özel yöntemler uygulanır.

Artikülasyon Bozukluğu

Artikülasyon, nefesin gırtlaktan çıktıktan sonra yutak, ağız ve burundan oluşan üçüncü küme organlarında (dil, diş, damak, dudak) konuşma dilimizin geleneksel seslerine dönüşüp biçimlenmesidir.
Artikülasyon teriminin yanı sıra eklemleme, boğumlanma, oynaklanma veya telaffuz etme terimleri de kullanılabilmektedir.

Artikülasyon Bozukluğu İle İlgili Bazı Bilgiler :

Damak ve dudak yarıklığına bağlı konuşma özürleri arasında en yaygın olanıdır.
En yaygın ilkokulun ilk devre¬sinde (1-2-3. sınıflar) görülür.
Erkeklerde kızlara göre daha fazla artikülasyon bozukluğu olduğu görülmektedir.
Nedeni bilinmeyen işlevsel ses bozukluklar 6 ve 7 yaşındakilerde yaklaşık %2-3 oranında olduğu bilinmektedir. 17 yaşından sonra ise %0,5 ‘e düşer (Avcı,1997).

Artikülasyon bozukluğu çocuklarda dört değişik türde görülür. Bunlar;
Sesin düşürülmesi veya atlanması (omissions),
Ses eklemesi (addittions),
Sesin değiştirilmesi (substitülions)
Sesin bozulması (disturtions)dır.

1-Sesin Düşürülmesi ya da Atlanması:
hava-ava
havlu-avlu
Kapı-apı
hayvan-ayvan
araba-arba
Saat-sat

2-Ses Eklenmesi:
spor-sipor
psikoloji-pisikoloji
recep-lrecep
saat-sahat
Tren-tiren
3-Sesin Değiştirilmesi:

Para-paya
Sarı-sayı (Örneklerinde olduğu gibi T yerine “y” sesi kul¬lanılabilir)
Takvim-taklim
Defter-tevter
Yüzük-yüsük.
Toprak-torpak
Kamyon-kaymon
Köprü-körpü (Örneklerinde olduğu gibi yanlış öğren¬meye dayalı olabilir)

4-Sesin Bozulması:

Gelir-geliy ya da gelüm (x:yöresel olarak çıkarılan bir sestir)
Karagöz-kağagöz

Nedenleri Bulma

1.Yapısal Bozuklukların Muayenesi:

2. Zihin Gücü Yoklaması:

A. Ses Belleği

a. Sayı Tekrarı:

b. Hece Tekrarı:

c. Anlamsız Sözcük Tekrarı:

B.Sesçil (fonetik) Ayırım Gücü

3. Odyolojik inceleme:

4. Konuşma testleri

Tanılamada (Teşhis) Kullanılan Testler

1-Sözlü-Nesneli Artikülasyon Testleri

2-Resimli Artikülasyon Testleri

3-Yazılı Artikülasyon Testleri

* Türk dili için ilk artikülasyon testi 1982’de, Prof. Dr. Ferda Akdaş tarafından hazırlanmıştır.

Modern artikülasyon testleri: Artikülasyon + Fonoloji içerir.

Türkçe Sesletim-Sesbilgisi Testi (Seyhun Topbaş, Anadolu Üniversitesi, 2004)

Ankara Artikülasyon Testi (Pınar Ege, Ankara Üniversitesi, 2004)

SAĞALTIM ETKİNLİKLERİ VE AŞAMALARI

A-Nedenlerin ortadan kaldırılması

B-Özrün farkına vardırılması

C-Özürlü seslerin düzeltilmesi

D-Düzeltilen seslerin konuşmada kullanılır hale getirilmesi

E-Sağaltımın sona erdirilmesi ve bireyin izlenmesi

Geleneksel yöntem : Dr. Charles Van Riper

A.Nedenlerin Ortadan Kaldırılması
Çocuğun özrü belirli bir neden ve nedenlere bağlı olarak gelişmiş veya gelişmekteyse alınması gereken önlemlerin başında bu nedenleri ortadan kaldırmak ya da etkisini azaltmak gelmektedir. Özrü yaratan ve ağırlaştıran nedenler olduğu gibi kalırsa, yapılacak düzeltme çalışmalarından kısa sürede iyi sonuç alınması beklenemez. Nedenlerin ortadan kaldırılması ya da etkinin azaltılması da bir anda ve bir kez yapılacak bir iş olarak düşünülmemelidir. Bu bakımdan sağaltım planlanırken; bu nedenlerin ve etkilerinin nasıl ortadan kaldırılacağı, etkilerinin nasıl azaltılacağı düşülmelidir. Bunun nasıl yapılacağı çocuktan çocuğa değişmekle birlikte bunlar çoğunlukla dolaylı olarak ele alınmaktadır.

Özrün Farkına Vardırma

1.Bireysel Çalışma Örnekleri

a) Sözcük Listesi Kullanma

b) Öykü Anlatma

c) Kaset Çalar ile Çalışma

d) Resimleri Zarfa Koyma

Çocuğun çıkardığı hatalı sesi duysal ve kinestetik biofeedback yöntemleriyle tanıması, terapist tarafından çıkarılan veya dinletilen hedef ses arasındaki farkı algılaması sağlanır.

4 aşamadan oluşur:

– Hedef sesin duysal, ve kinestetik özellikleri anlatılır.

– Çocuktan hedef sesi kelime, cümle içinde bulması istenir.

– Hedef ses defalarca dinletilir.

– Çocuğun hedef sesle hatalı ses arasındaki farkı iyice öğrenmesi için hata bulma, hata düzeltme çalışmaları yapılır.
Çocukta sesleri ayrımlama problemi yoksa bu evre atlanabilir.

2. Grup Çalışma Örnekleri

a) Sözcük Listesi Kullanma

b) Öykü Anlatma

c) Resimleri Zarfa Koyma

Özürlü Seslerin Düzeltilmesi

Artikülasyon motor hareketleri ile ilgili ses çıkarma, kasları çalıştırma.
Doğru sesleri sistematik olarak farklılık gösteren fonetik bağlamlarda kullandırma. (Özgür, 1998).
Başka bir sesin modifikasyonu : Çocuğun düzgün çıkarabildiği başka bir ses modifiye edilerek hedef sese ulaşılabilir.
Çeşitli yöntemler kullanılarak önce izole ses ve daha sonra hece, kelime ve cümle düzeyinde hedef sesin üretilmesi sağlanır.

 
Özürlü Seslerin Düzeltilmesi

Modelleme: Terapist hedef sesin nasıl çıkarılacağını gösterir.

Biofeedback: Çeşitli bilgisayar programları yardımıyla uygulanır. Genellikle diğer yöntemlerle birlikte kullanılır.

Motokinestetik eğitim: Hedef sese ulaşmak için, terapist ilgili kasları elle maniple eder.

Düzeltilen Sesin Konuşmada Kullanılır Hale Getirilmesi

a) Sesin Sözlük İçinde Kullanılması

b) Sesin Konuşmada Kullanılması

c) Öz-Esas Konuşma Kalıpları

Konuşma Ödevleri

Sağaltımın Sona Erdirilmesi ve İzleme

Öğretmen bir parçayı yüksek sesle okur. Çocuk parçada güçlük çekilen sesin bulunduğu sözcüklerin altını çizer.
Öğretmen ana-baba bir parçayı okur, çocuk izler. Okurken ya da ana-baba kasten yanlış yapar. Çocuktan bu yanlış¬ları yakalaması istenir. Çocuk yakaladığı yanlışların altını çizer. Sonra öğretmen ya da anne kontrol eder. Ne kadar doğru yakalayabildiğim saptar.
Çocuğa, kendisininkine benzer özrü olan, başkalarının konuşmalarını ve onların yanlışlarını bulup kaydetmesi görev olarak verilebilir.
Teyp kullanılır. Çocuğa bir metin okutturulur. Sonra kaseti dinler ve kendi yanlışlarını bulması istenir.
Çocuktan yanında kağıt kalem bulundurup nerede, ne zaman yanlış yaparsa onları kaydetmesi istenir. Bu kayıp¬ları sonra ana-baba, öğretmen ya da uzmana gösterir.
Bu çalışmalarla çocuğun kendi yakaladığı ya da başkaları tarafından fark edilen yanlışların bir listesi yapılır. Sonra bu yanlış sözcükleri içeren listeden “öz-esas konuşma¬lar” için alıştırma sözcükleri hazırlanır.
http://www.ozelegitimsitesi.com
http://www.ozelegitimforumu.com

Turner sendromu (kısaca TS)

Turner sendromu (kısaca TS) kadınlarda 2500’de bir görülen genetik bir bozukluktur.1938’de Dr Turner tarafından hastalarında bazı fiziksel değişiklik ve bozukluklar gözlemlemesiyle tanımlanmıştır.1960’da, hastalığa kromozom bozukluğunun yol açtığı bulunmuştur.

Bu hastalığa kadınlardaki X kromozomlarından birinin bozuk ya da yok olması yol açmaktadır.Her insanda 46 olması gereken kromozom sayısı TS’li kadınlarda 45’dir.

TS doğumda ya da hayatın sonraki dönemlerinde teşhis edilebilir.Başlıca belirtileri şunlardır:

Normalden kısa boy (135-150 cm arası)
Ayakların veya ellerdeki şişkinlik
Perdeli boyun(boynun yanlarında perde şeklinde sarkıklık)
Ensedeki saç çizgisinin normalden aşağıda olması
Yumurtalıkların oluşmaması,adet görememe
Yukarıya doğru kıvrımlı tırnaklar
Geniş göğüs kafesi
Meme başlarının yaygın olması
Kulakların normalden aşağıda yer alması veya büyük ya da kepçe olması
Göz,kulak,kalp,böbrek,şeker,yüksek tansiyon,çabuk iyileşmeyen yaralar gibi sağlık problemleri
Sayılan belirtilerin çok olması sizleri korkutmasın.Hastalıkla ilk tanıştığımızda biz de çok panik olmuştuk.Bu sayılanların tümünün birden yaşanacağı anlamına gelmiyor.Fakat kısa boy ve yumurtalık oluşmaması maalesef her hastada bulunacak.Diğerleri ise kişiye göre değişiyor.Hastalıkla mücadelede en önemli husus bu sorunların teşhisten sonra ilgili alanlar tarafından kontrol altında tutulması.

Ayrıca TS’li hastaların zeka seviyesinde hiçbir sorun yok.Fakat bazı dikkat dağınıklığı,matematikte başarısızlık gibi sorunlar olabilir.Hastalığı öğrendiğimizde bizi en çok bu endişelendirmişti.Neyse ki öyle olmadığını öğrendik.
alıntı