Paz. Eyl 24th, 2023

BEP HAZIRLAYACAK EKİBİN OLUŞTURULMASI

Özel eğitim ve kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda, özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için, BEP’in geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla BEP geliştirme birimi oluşturulur. Bu birimlerin, yakın çevrelerinde birim kurulamayan kurumlardaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylere de destek eğitim vermesi için hizmet alanları özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından belirlenir.

BEP’i BEP Geliştirme Birimi Hazırlar.
Kurum müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında,

Þ Gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen,
Þ Aile,
Þ Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci,
Þ Rehber öğretmen-psikolojik danışman,
Þ Eğitim programları hazırlamakla görevli öğretmen,
Þ Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin sınıf öğretmeni veya hazırlanan programın içeriğine uygun branş öğretmeni,
gerektiğinde izleme tanılama ve değerlendirme
ekibinden görevli bir kişiden oluşur.
Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin Görevleri Nelerdir?
Başkan,
1.Birimi oluşturur, üyeleri belirler, toplantıları planlar.
2.Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde, bireyin ihtiyaçları doğrultusunda kurum içi düzenlemeleri yapar.
3. Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesi sürecinde yapılan çalışmaları, değerlendirmeleri izler, ihtiyaç duyulan araç-gerecin geliştirilmesi veya sağlanması için özel eğitim hizmetleri kurulu ile eşgüdümlü çalışır.
Gezerek Özel Eğitim Görevi Verilen Öğretmen:
Kurumun olanaklarına ve bireyin ihtiyaçlarına göre hazırlanan bireysel eğitim planlarını, kaynaştırma uygulamaları yapılan kurumlar ile özel eğitim kurumlarında uygular.
1.Değerlendirme ölçeklerinin geliştirilmesinde görüşünü bildirir.
2.Gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene ve kuruma bilgi verir.
Öğretmen:
1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde etkin görev alır.
2.Planlanan eğitim programlarını uygulamaya dönüştürür.
3.Bireyin gelişimine göre yeni bireysel eğitim programı önerileri hazırlar.
Aile:
1.Bireyselleştirilmiş eğitim programının geliştirilmesi sürecinde ihtiyaçlarını iletir.
2.Çocuğu ile ilgili hedeflerini ve planlarını belirtir.
3.Eğitim programının uygulanması sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılır, gerektiğinde eğitim araç gereç desteği sağlar.
Özel Eğitime İhtiyacı Olan Birey:
1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanışı sırasında kendi ihtiyaçları ve isteklerini belirtir.
2.Çalışmalara etkin biçimde katılır.
3.Değerlendirme sonrasında çıkan eğitim önlemi ve yöneltme kararında isteğini belirtir.
Rehber Öğretmen Psikolojik Danışman:
1.Bireyin özel eğitim ihtiyacları doğrultusunda görüşünü belirtir ve bireye rehberlik yapar.
2.Bireyin gelişimini izler.
Eğitsel Tanılama, İzleme ve Değerlendirme Ekibi Temsilcisi:
1.Birey için saptanan destek eğitim hizmetlerinin uygulanmasında rehberlik eder.
2.Bireyin gelişimini okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi ile işbirliği içinde izler.

Eğitim Programları Hazırlamakla Görevlendirilen Öğretmen:
1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde etkin görev alır.
2.Değerlendirme ölçekleri geliştirir. İhtiyaç duyulan araç-gerecin geliştirilmesi veya sağlanması için başkan ile eş güdümlü çalışır.
3.Bireyin gelişimine göre yeni bireyselleştirilmiş eğitim programı önerileri hazırlar.
4.Gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene danışmanlık yapar

By admin