Per. Eyl 28th, 2023

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI’NDA
AMAÇLAR

TÜRKÇE
GENEL AMAÇLAR
1. Ana dilimiz Türkçeyi öğrenmenin hayatımızdaki yeri ve önemini kavrar.
2. Görsel ve işitsel algı ile ilgili beceriler geliştirir.
3. Okuma ve yazma becerilerini geliştirir.
4. Görüp izledikleri, dinledikleri, okudukları ile ilgili anlama gücü geliştirir.
5. Görüp izledikleri, dinledikleri, okudukları, inceledikleri, düşündüklerini söz ya da yazı ile
anlatma beceri ve alışkanlığı kazanır.
6. Türk dilini severek ve kurallarının farkında olarak Türkçeyi doğru kullanma becerisini
geliştirir.
7. Türlü etkinliklerle kelime dağarcığını zenginleştirir.
8. Atatürk’ün hayatını ve kişiliğini tanımaya ilgi duyar.
ÖZEL AMAÇLAR
1. Sözel yönergelere uyar.
2. Sözcükleri doğru kullanır.
3. Kendini ifade etmede basit sözcükler kullanır.
4. Görsel algı ile ilgili çalışmalar yapar.
5. İşitsel algı ile ilgili çalışmalar yapar.
6. İşitsel belleğini geliştirir.
7. El, parmak çalışmalarında kas kuvveti ve koordinasyonunu geliştirir.
8. El, göz koordinasyonunu geliştirir.
9. El, parmak çalışmalarında kas kuvveti ve koordinasyonunu geliştirici taklidî hareketler
yapar.
10. Yazıda kullanılan belli başlı araç gereçleri tanır.
11. Kalemi, kurallarına uygun kullanır.
12. Yazı araç gereçlerini kullanır.
13. Yazı araç gereçlerini temiz ve düzenli kullanmaya özen gösterir.
14. Temel çizgi çalışmalarına hazırlık yapar.
15. Temel çizgi çalışmaları yapar.
16. Çizgili kâğıt üzerine temel çizgi çalışmaları yapar.
17. Dört çizgiyle belirlenmiş çizgiler üzerine harfleri yazar.
18. Normal çizgiyle belirlenmiş çizgiler üzerine harfleri yazar.
19. Tümce okur.
20. Tümce yazar.
21. Tümce yazmada kurallara uyar.
22. Farklı tümceleri ayırt eder.
23. Tümcelerden oluşturduğu metni kavrar.
24. Tümceyi sözcüklere ayırır.
25. Sözcük okur.
26. Sözcük yazar.
27. Farklı sözcükleri ayırt eder.
28. Sözcüklerden oluşturduğu metni kavrar.
29. Sözcüğü hecelerine ayırır.
30. Hece okur.
31. Farklı heceleri ayırt eder.
32. Hecelerden oluşturduğu metni kavrar.
33. Sesleri okur.
34. Ünlüleri kavrar.
35. Süreksiz ünsüzleri kavrar.
36. Sürekli ünsüzleri kavrar.
37. Dinleme ve izleme becerisi geliştirir.
38. Üç sözcük kullanarak tümce kurar.
39. Dört ve daha fazla sözcük kullanarak tümce kurar.
40. Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir.
41. Etkili okuma için gereken kuralları bilir.
42. Etkili okuma için gereken kurallara uyar.
43. Okuma becerisi geliştirir.
44. Kendi ve yakın çevresindeki kişilerin adlarını yazar.
45. İzlediğini, dinlediğini, okuduğunu, duygu ve düşüncelerini ifade etme becerisi geliştirir.
46. Dinlediği ya da okuduğu masalı, öyküyü kavrar.
47. Dinlediği ya da okuduğu bir metni kavrar.
48. Abecemizdeki harfleri kavrar.
49. Sözcükleri yapısına ve anlamına göre tanır.
50. Sözcükleri yapısına ve anlamına göre kullanır.
51. Tümcenin yapısını oluşturan ögelerin anlamını bilir.
52. Tümcenin yapısını tanır.
53. Tümcenin yapısını kavrar.
54. Ad olan sözcükleri bilir.
55. Ad olan sözcükleri kavrar.
56. Ad olan sözcüklerin yazım kurallarını bilir.
57. Ön ad olan sözcükleri bilir.
58. Ön ad olan sözcükleri kavrar.
59. Adıl olan sözcükleri bilir.
60. Adıl olan sözcükleri kavrar.
61. Eylem olan sözcükleri bilir.
62. Eylem olan sözcükleri kavrar.
63. Noktalama imlerini bilir.
64. Noktalama imlerini kavrar.
65. Noktalama imlerini kullanır.
66. Yazım kurallarına uyar.
67. Yazım çalışması yapar.

MATEMATİK
GENEL AMAÇLAR
1. Varlıklar arasındaki temel ilişkileri kavrar.
2. Zaman, yer ve sayılar arasındaki ilişkileri kavrar.
3. Geometrik şekiller arasındaki ilişikleri kavrar.
4. Dört işlem yapma becerisi kazanır.
5. Problem çözebilme becerisi kazanır.
6. Öğrenilenleri şema hâline koyma ve açık anlatabilme becerisi kazanır.
7. Matematiğin kazandırdığı bilgi ve becerileri günlük yaşamda uygular.
ÖZEL AMAÇLAR
1. Varlıkları az ve çok olma durumuna göre ayırt eder.
2. Varlıkları az ve çok olma durumuna göre sıralar.
3. Varlıkları büyük ve küçük olma durumuna göre ayırt eder.
4. Varlıkları büyük ve küçük olma durumuna göre sıralar.
5. Varlıkları uzun ve kısa olma durumuna göre ayırt eder.
6. Varlıkları uzun ve kısa olma durumuna göre sıralar.
7. Varlıkları kalın ve ince olma durumuna göre ayırt eder.
8. Varlıkları kalın ve ince olma durumuna göre sıralar.
9. Varlıklar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.
10. Varlıkları, bir varlığın içinde ve dışında olma durumuna göre ayırt eder.
11. Varlıkları, bir varlığın üzerinde ve altında olma durumuna göre ayırt eder.
12. Varlıkları, bir varlığın uzağında ve yakınında olma durumuna göre ayırt eder.
13. Varlıkları, bir varlığın önünde ve arkasında olma durumuna göre ayırt eder.
14. Varlıkları, bir varlığın sağında, solunda ve arasında olma durumuna göre ayırt eder.
15. Varlıkları boş ve dolu olma durumuna göre ayırt eder.
16. Varlıkları yüksekte ve alçakta olma durumuna göre ayırt eder.
17. Varlıkları ağır ve hafif olma durumuna göre ayırt eder.
18. Varlıkları ağır ve hafif olma durumuna göre sıralar.
19. 100’e kadar birer ritmik sayar.
20. 100’e kadar beşer ritmik sayar.
21. 100’e kadar onar ritmik sayar.
22. 100’e kadar ikişer ritmik sayar.
23. 100 içinde üçer ritmik sayar.
24. 100 içinde dörder ritmik sayar.
25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 doğal sayılarını kavrar.
26. Rakamları yazar
27. “0” doğal sayısını kavrar.
28. İki basamaklı doğal sayıları kavrar.
29. Üç basamaklı doğal sayıları kavrar.
30. Dört basamaklı doğal sayıları kavrar.
31. Beş, altı, yedi ve daha fazla basamaklı doğal sayıları kavrar.
32. Sayı doğrusunu kavrar.
33. Doğal sayılar arasındaki büyüklük ve küçüklük ilişkisini kavrar.
34. Tek ve çift doğal sayıları tanır.
35. Sıra bildiren sayıları kavrar.
36. Yirmiye kadar Romen rakamlarını kavrar.
37. Kümeyi bilir.
38. Kümeyi kavrar.
39. Kümeler arasındaki ilişkileri kavrar.
40. Kümeler arasındaki denklik ilişkisini kavrar.
41. Kümeler arasındaki eşitlik ilişkisini kavrar.
42. Toplama işlemini kavrar.
43. Doğal sayılarla eldesiz toplama işlemi yapar.
44. Doğal sayılarla eldeli toplama işlemi yapar.
45. Toplama işlemi yaparak problem çözer.
46. Çıkarma işlemini kavrar.
47. Doğal sayılarla onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar.
48. Doğal sayılarla onluk, yüzlük, binlik, on binlik… bozmayı gerektiren çıkarma işlemi
yapar.
49. Çıkarma işlemi yaparak problem çözer.
50. Çarpma işlemini kavrar.
51. Doğal sayılarla eldesiz çarpma işlemi yapar.
52. Doğal sayılarla eldeli çarpma işlemi yapar.
53. Doğal sayılarla kısa yoldan çarpma işlemi yapar.
54. Çarpma işlemi yaparak problem çözer.
55. Bölme işlemini kavrar.
56. Doğal sayılarla kalansız bölme işlemi yapar.
57. Doğal sayılarla kalanlı bölme işlemi yapar.
58. Doğal sayıları; 10, 100 ve 1000’e kısa yoldan bölme işlemi yapar.
59. Bölme işlemi yaparak problem çözer.
60. Dört işlemi kullanarak problem çözer.
61. Hesap makinesini tanır.
62. Hesap makinesi kullanır.
63. Varlıkları bütün, yarım ve çeyrek olma durumuna göre ayırt eder.
65. Parmakla ölçme yapar.
66. Karışla ölçme yapar.
67. Kulaçla ölçme yapar.
68. Ayakla ölçme yapar.
69. Adımla ölçme yapar.
70. Metreyi bilir.
71. Metrenin as katları ve katlarını bilir.
72. Metreyle ölçer.
73. Cetvelle ölçer.
74. Çizgi çizme çalışmaları yapar.
75. Litreyi bilir.
76. Litreyle ölçer.
77. Kütle ölçülerini bilir.
78. Kütle ölçülerini kavrar.
79. Gramla ölçme yapar.
80. Parayı tanır.
81. Parayı kavrar.
82. Saati bilir.
83. Saati okur.
84. Zaman ölçülerinden dakikayı bilir.
85. Alan ölçülerini bilir.
86. Alan ölçer.
87. Atatürk’ün ölçülerle ilgili getirdiği yeniliklerin tarihlerini içeren problemleri çözer.
88. Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmaları kavrar.
89. Noktayı tanır.
90. Eğri, doğru, doğru parçasını bilir.
91. Eğri, doğru, doğru parçası çizer.
92. Doğrularda paralellik ve kesişme özeliğini bilir.
93. Dik ve paralel doğrular çizer.
94. Karenin özeliklerini bilir.
95. Kareyi ayırt eder.
96. Kare çizer.
97. Karenin çevresini hesaplar.
98. Karenin alanını hesaplar.
99. Dikdörtgenin özeliklerini bilir.
100. Dikdörtgeni ayırt eder.
101. Dikdörtgen çizer.
102. Dikdörtgenin çevresini hesaplar.
103. Dikdörtgenin alanını hesaplar.
104. Üçgenin özeliklerini bilir.
105. Üçgeni ayırt eder.
106. Üçgen çizer.
107. Üçgenin çevresini hesaplar.
108. Dairenin özeliklerini bilir.
109. Daireyi ayırt eder.
110. Daire çizer.
111. Küpün özeliklerini bilir.
112. Küpü ayırt eder.
113. Küp çizer.
114. Dikdörtgenler prizmasının özeliklerini bilir.
115. Dikdörtgenler prizmasını ayırt eder.
116. Dikdörtgenler prizması çizer.
117. Silindirin özeliklerini bilir.
118. Silindiri ayırt eder.
119. Silindir çizer.
120. Küreyi ayırt eder.
121. Piramidi ayırt eder.
122. Koniyi ayırt eder.
123. Geometrik cisimler yapar.

FEN BİLGİSİ
GENEL AMAÇLAR
1. Fen Bilgisi ile ilgili terimlerin anlamını bilir.
2. Dünya’mızın yapısını ve uzayı tanır.
3. Vücudun genel yapısını tanır.
4. Maddenin yapısını tanır.
5. Canlıların çeşitliliği ve birbirleriyle olan ilişkilerini kavrar.
6. Çevremizdeki canlı ve cansız varlıkları ayırt eder.
7. Canlıları ve doğal kaynakları korur.
8. Araç gereç kullanma becerisi kazanır.
9. Çevreyi tanıyarak değişen şartlara uyum sağlama becerisi kazanır.
10. Edinilen bilgi ve becerileri günlük yaşamında kullanır.
ÖZEL AMAÇLAR
1. Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği önemi kavrar.
2. Vücutta bulunan sistemleri tanır.
3. Hareketi bilir.
4. Hareket sistemini oluşturan bölümleri tanır.
5. İskeletin oluşumunu bilir.
6. Hareket sistemini oluşturan bölümleri ayırt eder.
7. Hareket sistemini oluşturan bölümlerin görevlerini açıklar.
8. Hareket sistemini oluşturan organların sağlığını korumayı bilir.
9. Sindirimi bilir.
10. Sindirim sistemini oluşturan organları tanır.
11. Sindirim sistemini oluşturan organları ayırt eder.
12. Sindirim sistemini oluşturan organların görevlerini açıklar.
13. Ağız ve diş sağlığını koruma yollarını bilir.
14. Sindirim sistemini oluşturan organların sağlığını korumayı bilir.
15. Dolaşımı bilir.
16. Dolaşım sistemini oluşturan organları tanır.
17. Dolaşım sistemini oluşturan organları ayırt eder.
18. Dolaşım sistemini oluşturan organların görevlerini açıklar.
19. Kanın özelliklerini bilir.
20. Kan gruplarını tanır.
21. Dolaşım sistemini oluşturan organların sağlığını korumayı bilir.
22. Solunumu bilir.
23. Solunum sistemini oluşturan organları tanır.
24. Solunum sistemini oluşturan organları ayırt eder.
25. Solunum sistemini oluşturan organların görevlerini açıklar.
26. Solunum sistemini oluşturan organların sağlığını korumayı bilir.
27. Boşaltımı bilir.
28. Boşaltım sistemini oluşturan organları tanır.
29. Boşaltım sistemini oluşturan organları ayırt eder.
30. Boşaltım sistemini oluşturan organlarının görevlerini açıklar.
31. Boşaltım sistemini oluşturan organların sağlığını korumayı bilir.
32. Üremeyi bilir.
33. Üreme sistemini oluşturan organları bilir.
34. Üreme sistemini oluşturan organları ayırt eder.
35. Üreme sistemini oluşturan organların görevlerini açıklar.
36. Ergenlik döneminin özelliklerini bilir.
37. Ergenlik döneminde meydana gelen bedensel değişiklikleri bilir.
38. Sinir sistemini bilir.
39. Sinir sistemini oluşturan organları tanır.
40. Sinir sistemini oluşturan organları ayırt eder.
41. Sinir sistemini oluşturan organların görevlerini açıklar.
42. Sinir sistemini oluşturan organların sağlığını koruma yollarını bilir.
43. Duyu organlarını tanır.
44. Duyu organlarını ayırt eder.
45. Göz sağlığını koruma yollarını bilir.
46. Kulak sağlığını koruma yollarını bilir.
47. Deri sağlığını koruma yollarını bilir.
48. Burun sağlığını koruma yollarını bilir.
49. Kişisel sağlık cihazlarını tanır.
50. Kişisel sağlık cihazlarını ayırt eder.
51. Kişisel sağlık cihazlarını kullanmada dikkatli olur.
52. Canlıları tanır.
53. Gözle görülemeyen küçük canlıları bilir.
54. Bitkilerin büyüme koşullarını bilir.
55. Bitkileri temel yapılarına göre sınıflandırır.
56. Bitkileri temel yapılarına göre kavrar.
57. Çiçekli bitkinin kısımlarını tanır.
58. Çiçekli bitkinin kısımlarını ayırt eder.
59. Çiçekli bitkilerin üremesini bilir.
60. Bitkileri yaşadıkları ortama göre sınıflandırır.
61. Bitkileri yaşadıkları ortama göre kavrar.
62. Karada yaşayan bitkileri sınıflandırır.
63. Bitkileri gövde yapısına göre kavrar.
64. Bitkilerden yararlanma yollarını bilir.
65. Bitkileri yararları bakımından kavrar.
66. Bitki ürünlerini saklama yollarını bilir.
67. Hayvanların yaşadıkları ortamları bilir.
68. Hayvanları yaşadıkları ortamlara göre kavrar.
69. Hayvanların beslenme yollarını bilir.
70. Hayvanları beslenme yollarına göre kavrar.
71. Hayvanların üreme şekillerini bilir.
72. Hayvanları üreme şekillerine göre kavrar.
73. Hayvanların hareket etme şekillerini bilir.
74. Hayvanları hareket etme şekillerine göre kavrar.
75. Hayvanlardan yararlanma yollarını bilir.
76. Hayvanları yararları bakımından kavrar.
77. Havanın canlılar için önemini bilir.
78. Havanın varlığını kavrar.
79. Havadaki ısı değişikliği sonucu oluşan doğa olaylarını bilir
80. Hava durumu ile ilgili olguları bilir.
81. Hava durumunun yaşantımızdaki önemini bilir.
82. Havayı kirleten etkenleri bilir.
83. Hava kirliliğini önleme yollarını bilir.
84. Suyun doğada bulunuş şekillerini bilir.
85. Suyun doğada bulunduğu ortamları bilir.
86. Suyu kirleten etkenleri bilir.
87. Su kaynaklarından yararlanma yollarını bilir.
88. Su kaynaklarını koruma yollarını bilir.
89. Suyun canlılar için önemini kavrar.
90. Toprağın oluşumunu bilir.
91. Toprağı oluşturan ögeleri bilir.
92. Toprağı koruma yollarını bilir.
93. Toprağın canlılar için önemini kavrar.
94. Toprağı kirleten etkenleri bilir.
95. Dünya’mızın oluşumunu bilir.
96. Yerküre modelinde Dünya’yı tanır.
97. Dünya’yı bilir.
98. Dünya’nın katmanlarını bilir.
99. Atmosferin canlılar için önemini bilir.
100. Su küreyi bilir.
101. Dünya’nın hareketlerini bilir.
102. Yeryüzü şekillerini tanır.
103. Yeryüzü şekillerini ayırt eder.
104. Yerin şeklini değiştiren etmenleri bilir.
105. Depremin zararlarından korunma yollarını açıklar.
106. Depremin zararlarından korunur.
107. Uzayı bilir.
108. Uzay araştırmalarında yararlanılan araçları tanır.
109. Uzay araştırmalarında yararlanılan araçları ayırt eder.
110. Uzayla ilgili çalışmaları kavrar.
111. Yıldızları bilir.
112. Güneş’i bilir.
113. Güneş tutulmasını bilir.
114. Ay’ı bilir.
115. Ay tutulmasını bilir.
116. Ay’ın evrelerini tanır.
117. Ay’ın evrelerini ayırt eder.
118. Maddeyi bilir.
119. Maddenin özelliklerini bilir.
120. Maddenin görülebilir özelliklerini bilir.
121. Maddenin hissedilebilir özelliklerini bilir.
122. Maddenin görülebilir ve hissedilebilir özelliklerini kavrar.
123. Maddenin görülebilir ve hissedilebilir özelliklerini ayırt eder.
124. Maddenin ölçülebilir özelliklerini bilir.
125. Maddenin ölçülebilir özelliklerini kavrar.
126. Karışımı bilir.
127. Karışımı kavrar.
128. Maddenin hâllerini bilir.
129. Maddenin hâllerini kavrar.
130. Maddeleri hâllerine göre ayırt eder.
131. Maddenin hâl değiştirme yollarını bilir.
132. Enerjiyi bilir.
133. Başlıca enerji çeşitlerini tanır.
134. Enerji kaynaklarını tanır.
135. Enerji kaynaklarını ayırt eder.
136. Su enerjisinin kullanıldığı alanları bilir.
137. Rüzgâr enerjisinin kullanıldığı alanları bilir.
138. Çevresindeki başlıca alet ve makineleri tanır.
139. Çevresindeki başlıca alet ve makinelerin kullanım alanlarını bilir.
140. Çevresindeki başlıca alet ve makineleri kullanım alanlarına göre kavrar.
141. Alet ve makineleri kullanma yollarını bilir.
142. Alet ve makinelerin bakımını yapmayı bilir.
143. Isı kaynaklarını tanır.
144. Güneş enerjisinin kullanıldığı alanları bilir.
145. Isının yayılmasını bilir.
146. Isının yayılmasını kavrar.
147. Yakıtları tanır.
148. Yakıt türlerini bilir.
149. Yakıtları türlerine göre  kavrar.
150. Yakıtların kullanıldıkları yerleri açıklar.
151. Yakıtların kullanımı ile ilgili kuralları bilir.
152. Kullanılan yakıtların çevreye olumsuz etkilerini kavrar.
153. Isınmada kullanılan araçları tanır.
154. Hâl değişimlerinde ısı alışverişini bilir.
155. Genleşmeyi bilir.
156. Genleşmeyi kavrar.
157. Termometreyi bilir.
158. Termometreyle sıcaklık ölçer.
159. Sesin oluşumunu bilir.
160. Sesin yayılmasını bilir.
161. Sesin oluşumu ve yayılmasını kavrar.
162. Işık kaynaklarını bilir.
163. Işığın yayılmasını bilir.
164. Işığın yansımasını bilir.
165. Işığın kırılmasını bilir.
166. Işığın yansımasını ve kırılmasını kavrar.
167. Elektriklenmenin oluşumunu bilir.
168. Elektriklenmenin oluşumunu kavrar.
169. Maddelerin elektriksel özelliklerini bilir.
170. Elektriksel özelliklerine göre maddeleri kavrar.
171. Havadaki elektriklenme sonucu oluşan olayları tanımlar.
172. Yıldırımın tehlikelerini bilir.
173. Yıldırımdan korunma yollarını bilir.
174. Elektrik üreten araçları tanır.
175. Elektriğin üretimden evlere ulaşımına kadar olan aşamaları bilir.
176. Elektrik enerjisinin kullanıldığı alanları bilir.
177. Elektrik enerjisinin kullanıldığı araçları kavrar.
178. Elektriği tasarruflu kullanma yollarını bilir.
179. Elektriğin kullanımında uyulması gereken kuralları bilir.
180. Kuvveti bilir.
181. Kuvveti kavrar.
182. Hareketi bilir.
183. Hareket türlerini bilir.
184. Hareket türlerini kavrar.
185. Basıncı bilir.
186. Basıncı kavrar.

SOSYAL BİLGİLER
GENEL AMAÇLAR
1. Çevresini, yurdunu ve dünyayı tanır.
2. Yakın çevresinin ekonomik değerlerini ve ulusal kaynakları tanır.
3. Çevresinin ve yurdunun yönetim örgütlerini bilir.
4. Aile, okul ve toplum yaşamının dayandığı temel ilkeleri bilir.
5. Günlük yaşamında haritadan yararlanma yollarını kavrar.
6. Türklerin geniş bir alana dağılmış büyük bir ulus olduğunu kavrar.
7. Çevreyi koruma ve iyileştirme bilinci kazanır.
8. Ulusuna, bayrağına, askerine, ordusuna ve insanlığa sevgi, saygı duygularını geliştirir.
9. Sorumluluk alma, yardımlaşma ve beraber çalışmayı alışkanlık hâline getirir.
10. Ailesine, ulusuna, vatanına, Atatürk devrim ve ilkelerine bağlı, özverili, iyi vatandaş
olarak yetişir.
11. Toplumdaki bireylerle sosyal ilişkiler kurar.
ÖZEL AMAÇLAR
1. Ailenin görevlerini bilir.
2. Ailede demokratik yaşamın gerçekleşmesi için yapılması gerekenleri bilir.
3. Okulun kazandırdıklarının farkında olur.
4. Okulda demokratik yaşamın gerçekleşmesi için yapılması gerekenleri bilir.
5. Toplum içinde bir arada yaşamanın önemini bilir.
6. Toplum yaşamını düzenleyen kuralları tanır.
7. Toplum yaşamını düzenleyen kuralların önemini bilir.
8. Toplumda demokratik yaşamın gerçekleşmesi için yapılması gerekenleri bilir.
9. Türk toplumunda ailenin önemini kavrar.
10. Aile bireyleri arasındaki dayanışmanın önemini kavrar.
11. Dayanışmanın toplum yaşamındaki önemini kavrar.
12. Türk kadınının toplumdaki yerini fark eder.
13. Atatürk’ün öğretmenlere önem verdiğini fark eder.
14. Cumhuriyetten önceki olay ve olguları bilir.
15. Cumhuriyet yönetiminin özelliklerini bilir.
16. Cumhuriyetin getirdiği yenilikleri açıklar.
17. Atatürk’ün yaşamıyla ilgili olaylar ve olguları kavrar.
18. Atatürk’ün son günleri ile ilgili olaylar ve olguları bilir.
19. Atatürk’ün kişiliğini ve özelliklerini tanımaya ilgi duyar.
20. Atatürk ile ilgili anıları dinlemekten zevk alır.
21. Ulus kavramının anlamını bilir.
22. Vatan kavramının anlamını bilir.
23. Türk ulusunun özelliklerini bilir.
24. Diğer din, örf ve âdetlere hoşgörülü olmanın gereğini kavrar.
25. Haritayı tanır.
26. Harita çeşitlerini bilir.
27. Haritaları çeşitlerine göre ayırt eder.
28. Haritanın yönlerini bilir.
29. Haritalarda bazı özel renk ve işaretler kullanıldığını bilir.
30. Haritadan yararlanma yollarını bilir.
31. Atlası tanır.
32. Köyün özelliklerini bilir.
33. Köyün yönetimini bilir.
34. Bulunduğu ilçeyi tanır.
35. Bulunduğu ilçenin yerini ayırt eder.
36. Bulunduğu ilçenin özelliklerini bilir.
37. İlçenin yönetimini bilir.
38. Bulunduğu ili tanır.
39. Bulunduğu ilin yerini ayırt eder.
40. Bulunduğu ilin özelliklerini bilir.
41. İlin yönetimini bilir.
42. Türkiye’nin dünya üzerindeki yerini tanır.
43. Türkiye’nin dünya üzerindeki yerini ayırt eder.
44. Yurdumuzun coğrafî bölgelerini tanır.
45. Yurdumuzdaki coğrafî bölgelerin yerini ayırt eder.
46. Yurdumuzun doğal durumunu tanır.
47. Yurdumuzun doğal durumunu kavrar.
48. Yurdumuzun ekonomik yaşamını oluşturan alanları tanır.
49. Yurdumuzun ekonomik yaşamını oluşturan alanların önemini kavrar.
50. Yurdumuzdaki başlıca sosyal yardım kurumlarını tanır.
51. Yurdumuzdaki başlıca sosyal yardım kurumlarının görevlerini açıklar.
52. Türkiye Büyük Millet Meclisini bilir.
53. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini bilir.
54. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili olguları bilir.
55. Cumhurbaşkanının görevlerini bilir.
56. Bakanlar Kurulunu bilir.
57. Bakanlar Kurulunun görevlerini bilir.
58. Doğal çevreyi bilir.
59. Çevre sorunlarını bilir.
60. Çevre sorunlarının çözümünde yapılması gerekenleri açıklar.
61. Doğal âfetleri tanır.
62. Doğal âfetleri ayırt eder.
63. Doğal âfetlerin zararlarını açıklar.
64. Doğal âfetlerden korunma yollarını açıklar.
65. İlk Çağda Anadolu’da kurulan uygarlıkları tanır.
66. İlk Çağda Anadolu’da kurulan uygarlıkların yerini ayırt eder.
67. Türklerin ilk yurdu ile ilgili olayları bilir.
68. Tarihteki başlıca Türk devletlerini tanır.
69. Tarihteki başlıca Türk devletlerinin yerini ayırt eder.
70. Osmanlı Devleti ile ilgili başlıca olay ve olguları bilir.
71. Atatürk’ün ulusal tarihimize verdiği önemi fark eder.
72. Atatürk’ün ulusal kültüre önem verdiğini kavrar.
73. Yeryüzünde bulunan kıt’aları tanır.
74. Yeryüzünde bulunan kıt’aların yerini ayırt eder.
75. Dünya ülkelerinden başlıcalarını tanır.
76. Dünya ülkelerinden başlıcalarının yerini kavrar.
77. Bağımsız Türk Cumhuriyetleri’ni tanır.
78. Bağımsız Türk Cumhuriyetleri’nin yerini kavrar.

VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI DERSİ
GENEL AMAÇLAR
1. Bireyin, toplum içinde yaşaması gereğini bilir.
2.Toplum hayatında sevgi, saygı, hoşgörünün önemini bilir.
3. Atatürk’ün temel hak ve özgürlüklere verdiği önemi bilir.
4. Kendine ve başkasına tanınan hakların farkında olur.
5.Toplum içinde kendi payına düşen görev ve sorumlulukları yerine getirme alışkanlığı
kazanır.
6. Vatandaş olma bilinci kazanır.
ÖZEL AMAÇLAR
1. İnsan hakları kavramını bilir.
2. İnsanın temel hak ve özgürlüklerini tanır.
3. İnsan haklarının korunmasında sevgi, saygı ve hoşgörünün önemini bilir.
4. İnsan haklarının korunmasına özen gösterir.
5. “Çocuk Hakları Sözleşmesi”yle kendisine tanınan hakları bilir.
6. Devletin, temel hak ve özgürlüklerle ilgili görevlerini bilir.
7. Atatürk’ün insan hak ve özgürlüklerine önem verdiğini kavrar.
8. Devlet kavramını bilir.
9. Devletin vatandaşlarına karşı olan temel görevlerini bilir.
10. Vatandaşın devlete karşı görevlerini bilir.
11. Atatürk’ün, vatandaşlık görevlerine önem verdiğini kavrar.
12. Atatürk’ün, vatanını ve ulusunu çok sevdiğini kavrar.
MÜZİK
GENEL AMAÇLAR
1. Sesleri genel özellikleriyle tanır.
2. Çevresindeki müzik etkinliklerine katılır.
3. Sözlü müzik yoluyla konuşma becerisini geliştirerek ana dilinin kullanımını güçlendirir.
4. Müziğin ritmik boyutundan yararlanarak ritmik hareketlerini (yürüme, koşma) yönlendirir.
5. Sesini doğru ve etkili kullanır.
6. Müzik yoluyla kendini kontrol eder.
7. Aletli müzik çalışması yoluyla kas gelişimini sağlar.
8. Düzeyine uygun müzik eserlerini uygun çalgılarla çalar.
9. Müzik dağarcığını, çalarak veya söyleyerek oluşturur.
10. Müzik yoluyla sevgi, saygı ve arkadaşlık duyguları geliştirir.
11. Müzik yoluyla Atatürk’e sevgi ve saygı duyar.
ÖZEL AMAÇLAR
1. Farklı sesler çıkarır.
2. Sesin yönünü bilir.
3. Sesleri tanır.
4. Sesleri ayırt eder.
5. Varlıkları hareket ve sesleriyle taklit eder.
6. İnsan seslerini tanır.
7. İnsan seslerini ayırt eder.
8. Gürültüyle, müzik sesini birbirinden ayırt eder.
9. Şarkıda geçen sözcükleri doğru seslendirir.
10. Sesini doğru kullanır.
11. Şarkı seslendirir.
12. Grupla şarkı seslendirir.
13. Birlikte şarkı söylemeye istekli olur.
14. Bildiği ezgileri doğru seslendirir.
15. Belirli gün, hafta ve ders konularına ilişkin şarkıları tanır.
16. Müziğimizdeki türleri tanır.
17. Müziğimizdeki türleri ayırt eder.
18. Müziğimizdeki türlerinden bildiği örnekleri seslendirir.
19. Çevresindeki çalgıları tanır.
20. Çevresindeki çalgıları kullanılış özelliklerine göre bilir.
21. Çalgıları seslerine göre tanır.
22. Ses ve çalgı kullanarak müzik yapar.
23. Çevresindeki varlıkları hareket hızlarına göre tanır.
24. Çevresindeki varlıkları hareket hızlarına göre taklit eder.
25. Ritm tutar.
26. Dağarcığındaki sayışma, tekerleme, ninni, şarkı, türkü ve marşları uygun çabukluk ve
yavaşlıkla seslendirir.
27. Müzikli oyun ve dansları oynar.
28. Müzikle yapılan etkinliklere katılmaya istekli olur.
29. İstiklâl Marşı’nın anlamını bilir.
30. İstiklâl Marşı’nı doğru seslendirir.
31. İstiklâl Marşı’na katılır.
32. Atatürk’le ilgili belli başlı şarkıları tanır.
33. Atatürk’ü anlatan şarkıları ayırt eder.
34. Atatürk’le ilgili düzeyine uygun şarkıları seslendirir.
35. Atatürk’ü anlatan düzeyine uygun şarkıları seslendirmekten hoşlanır.
36. Müzik yoluyla Atatürk’ü daha çok sever.
37. Sınıfındaki, Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerine katılır.
38. Sınıfındaki, Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerine katılmaktan hoşlanır.
39. Okulundaki, Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerine katılır.
40. Okulundaki, Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerine katılmaya istekli olur.
41. Çevresindeki, Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerine katılmaktan zevk alır.

BEDEN EĞİTİMİ
GENEL AMAÇLAR
1. Sporun sağlık için önemini kavrar.
2. Sağlığını koruma yollarını kavrar.
3. Sporla ilgili temel bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazanır.
4. Duruşlarla ilgili koordinasyonunu geliştirir.
5. Ritm ve müzik eşliğinde düzenli hareketler yapma becerisi kazanır.
6. İş birliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı kazanır.
7. Sosyal gelişimini sağlayan tavır ve alışkanlıklar kazanır.
8. Vücudunu güçlendirir ve geliştirir.
9. Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirir.
ÖZEL AMAÇLAR
1. Vücudun bölümlerini tanır.
2. Vücudun bölümlerini hareket ettirir.
3. Ayakta duruşlarla ilgili beceriler geliştirir.
4. Diz üstü duruşu ilgili beceriler geliştirir.
5. Oturuş duruşu ilgili beceriler geliştirir.
6. Çeşitli şekillerde diziliş yapar.
7. Çeşitli şekillerde dönüşler yapar.
8. Vücut bölümlerinin esnekliğini artırıcı hareketler yapar.
9. Çeşitli şekillerde yürüyüşler yapar.
10. Yürüme ile koordinasyonunu geliştirir.
11. Koşularla dayanıklılığını geliştirir.
12. Koşularla sür’atini geliştirir.
13. Koşularla koordinasyonunu geliştirir.
14. Çeşitli şekillerde sıçrayışlar yapar.
15. Sıçramalarla koordinasyonunu geliştirir.
16. Atmalarla koordinasyonunu geliştirir.
17. Tutmalarla koordinasyonunu geliştirir.
18. Atma ve tutmalarla koordinasyonunu geliştirir.
19. Kaldırma ve taşımalarla koordinasyonunu geliştirir.
20. Asılma ve sallanmalarla koordinasyonunu geliştirir.
21. Minderde hareketler yapar.
22. Jimnastik sırasında denge geliştirici hareketler yapar.
23. Kasada hareketler yapar.
24. Çember ile hareketler yapar.
25. İp ile hareketler yapar.
26. Taklidî hareketler yapar.
27. Birlikte oyun oynama becerisi geliştirir.
28. Oyunlarda dostça oynamaya özen gösterir.
29. Çeşitli spor dallarını tanır.
30. Basketbol oyunu ile ilgili çalışmalar yapar.
31. Voleybol oyunu ile ilgili çalışmalar yapar.
32. Futbol oyunu ile ilgili çalışmalar yapar.
33. Halk dansları ve şarkılı danslar ile ilgili temel beceriler kazanır.
34. Halk dansları ve şarkılı danslar ile ilgili koordinasyonunu geliştirir.
35. Okul tarafından düzenlenen gezilere katılmaya istekli olur.
36. Müzikli aktivitelerle ilgili koordinasyonunu geliştirir.
37. Spor malzemelerini tanır.
38. Spor malzemelerini düzenli kullanır.
39. Spor kıyafetlerini temiz ve düzenli kullanır.
40. Spor ve sağlık ilişkisini bilir.
41. Sağlığını korur.

HAYAT BİLGİSİ
GENEL AMAÇLAR
1. Türk ulusunun kültürel değerlerini tanır.
2. Atatürk ilke ve devrimlerini temel özellikleriyle tanır.
3. Dünyada ve ülkesinde oluşan toplumsal olaylardan haberdar olur.
4. Aile yaşamının önemini kavrar.
5. Doğa olaylarının çevreye etkilerini kavrar.
6. Çevresindeki varlıkların, olayların yaşamdaki önemini kavrar.
7. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütünlüğünün farkında olur.
8. Okulun kendisine kazandırdıklarının farkında olur.
9. Dayanışma ve iş birliği içinde olmayı alışkanlık hâline getirir.
10. Toplu yaşama kurallarına uyma ve sorumluluğunu yerine getirebilme alışkanlığı kazanır.
11. Canlı, cansız varlıkları ve çevreyi koruma alışkanlığı kazanır.
12. Sağlığını koruyabilme becerisini geliştirir.
13. Bilinçli bir tüketici olabilme becerisini geliştirir.
14. Kendine güven duygusunu geliştirir.
15. Teknolojinin önemini kavrayarak yeniliklerden yararlanır.
16. Atatürk’e sevgi ve saygı duyar.
17. İnsanlara sevgi ve saygı duyar.

ÖZEL AMAÇLAR
1. Kendini tanıtır.
2. Öğretmeni ve sınıf arkadaşlarıyla tanışır.
3. Sınıfını tanır.
4. Sınıfında bulunan araç gereçleri tanır.
5. Okul çantasındaki araç gereçleri tanır.
6. Okulun bölümlerini tanır.
7. Okulun bölümlerini ayırt eder.
8. Okuldaki bölümlerin işlevlerini bilir.
9. Okulda çalışanları tanır.
10. Okulda çalışanların görevlerini bilir.
11. Sınıf kurallarını bilir.
12. Sınıf kurallarına uyar.
13. Sınıfını temiz ve düzenli tutar.
14. Sınıfta seçim etkinliklerine katılır.
15. Okul için gerekli olan eşyalarını temiz kullanır.
16. Okulda uyulması gereken kuralları bilir.
17. Okul kurallarına uyar.
18. Okula gitmek için evde yapılan hazırlığı bilir.
19. Okul yolunda uyulması gereken kuralları bilir.
20. Okul yolunda kurallara uyar.
21. Başkalarıyla iyi ilişkiler kurmaya özen gösterir.
22. Yakın çevresini tanır.
23. Yakın çevresini ayırt eder.
24. Yön kavramını bilir.
25. Yerleşim alanlarıyla ilgili kavramların anlamını bilir.
26. Adreste belirtilmesi gerekenleri bilir.
27. Okulunun adresini bilir.
28. Kroki kavramının anlamını bilir.
29. Kroki çizer.
30. Cumhuriyet Bayramı’nın anlamını bilir.
31. Cumhuriyetin anlamını bilir.
32. Cumhuriyetin ilânına kadar olan temel olayları bilir.
33. Cumhuriyetin ilânı ile ilgili temel olayları bilir.
34. Cumhuriyet yönetiminin getirdiği yenilikleri bilir.
35. Bayram hazırlıklarını bilir.
36. Bayram hazırlıklarına katılır.
37. Bayram sevinci duyar.
38. Bayrağımızı tanır.
39. Bayrağımıza saygılı olur.
40. İstiklâl Marşı’mızın anlamını bilir.
41. Atatürk’ün yaşamıyla ilgili olay ve olguları bilir.
42. Atatürk’ün öğrenim yaşamını bilir.
43. Atatürk’ün Türk ulusuna yaptığı hizmetlerin farkında olur.
44. Atatürk’le ilgili anıları dinlemekten zevk alır.
45. Atatürk’e sevgi ve saygı duyar.
46. Evini dış görünüşü bakımından tanır.
47. Evin bölümlerini tanır
48. Evin bölümlerini ayırt eder.
49. Evin bölümlerinde yapılan işleri açıklar.
50. Evin bölümlerinde bulunan eşyaları tanır.
51. Evinin adresini bilir.
52. Ailesini tanıtır.
53. Ailenin yapısını bilir.
54. Ailesindeki bireylerin aile içinde yaptığı işleri açıklar.
55. Ailede iyi ilişkiler kurma yollarını bilir.
56. Akrabalık terimlerini bilir.
57. Akrabalar arasında iyi ilişkiler kurma yollarını bilir.
58. Komşular arasında iyi ilişkiler kurma yollarını bilir.
59. Konuk olmada uyulması gereken görgü kurallarını bilir.
60. Tanımadığı kişilerle iletişimde yapılması gerekenleri bilir.
61. Dayanışmanın günlük yaşamımızdaki önemini kavrar.
62. Doğadaki cansız varlıkları bilir.
63. Cansız varlıkların yaşamımızdaki önemini bilir.
64. Doğadaki canlı varlıkları bilir.
65. Doğadaki canlı varlıkları ayırt eder.
66. Canlıların ortak özelliklerini bilir.
67. Çevresindeki bitkileri tanır.
68. Çevresindeki hayvanları tanır.
69. Çevresindeki canlıları koruma yollarını açıklar.
70. Çevresindeki canlıları korumaya istekli olur.
71. Taşıtları tanır.
72. Taşıtları sınıflandırır.
73. Toplu taşıma araçlarını bilir.
74. Toplu taşıma araçlarında kullanılan belgeleri tanır.
75. Taşıtların ilk hareket yerlerini bilir.
76. Taşıtların ilk hareket yerlerini ayırt eder.
77. Taşıtları kullananları tanır.
78. Taşıtları kullananları ayırt eder.
79. Taşıtların kullanıldığı yerleri bilir.
80. Toplu taşıma araçlarında uyulması gereken kuralları bilir.
81. Okul servisinde uyulması gereken kuralları bilir.
82. Trafik ışıklarının anlamlarını bilir.
83. Trafik ışıklarını anlamlarıyla eşleştirir.
84. Trafiği düzenleyenleri ve denetleyenleri tanır.
85. Trafiği düzenleyenleri ve denetleyenleri ayırt eder.
86. Trafik kurallarını bilir.
87. Taşıtları koruma yollarını bilir.
88. Vücudun ana bölümlerini tanır.
89. Vücudun ana bölümlerini ayırt eder.
90. Sağlıklı olmada temizlik kurallarını bilir.
91. Sağlıklı olmada temizlik kurallarına uyar.
92. Sağlıklı beslenme için yapılması gerekenleri bilir.
93. Zararlı alışkanlıkları bilir.
94. Hastalıkların insanlara bulaşma yollarını bilir.
95. Aşıyı bilir.
96. Hastalıklardan korunma yollarını bilir.
97. Hastalanınca yapılması gerekenleri bilir.
98. İlâç kullanmada dikkatli olur.
99. Sağlık kurumlarını tanır.
100. Sağlık kurumlarında çalışanları tanır.
101. Sağlık kurumlarında çalışanları ayırt eder.
102. Hasta ziyaretinde uyulması gereken kuralları bilir.
103. Kazalardan korunma yollarını bilir.
104. İlk yardımı tanımlar.
105. Ecza dolabında bulunan araç gereçleri tanır.
106. Gökcisimlerini tanır.
107. Gökcisimlerini ayırt eder.
108. Gece ve gündüzü bilir.
109. Hava olaylarını tanır.
110. Hava olaylarını ayırt eder.
111. Hava durumu ile ilgili olguları bilir.
112. Hava durumlarıyla ilgili simgeleri tanır.
113. Depremle ilgili olguları bilir.
114. Yangınla ilgili olguları bilir.
115. Sel ile ilgili olguları bilir.
116. Erozyonla ilgili olguları bilir.
117. Bayramla ilgili olay ve olguları bilir.
118. Bayram hazırlıklarını bilir.
119. Bayram hazırlıklarına katılır.
120. Bayram sevinci duyar.
121. Ulusal ve dinî bayramları tanır.
122. Yeni yılı bilir.
123. Yılın bölümlerini bilir.
124. Yılın bölümlerini ayırt eder.
125. Sonbahar mevsiminde çevrede oluşan değişiklikleri bilir.
126. Sonbahar mevsimi ile ilgili özellikleri ayırt eder.
127. Kış mevsiminde çevrede oluşan değişiklikleri bilir.
128. Kış mevsimi ile ilgili özellikleri ayırt eder.
129. İlkbahar mevsiminde çevrede oluşan değişiklikleri bilir.
130. İlkbahar mevsimiyle ilgili özellikleri ayırt eder.
131. Yaz mevsiminde çevrede oluşan değişiklikleri bilir.
132. Yaz mevsimiyle ilgili özellikleri ayırt eder.
133. Gün ile ilgili değişik zamanları bilir.
134. Günün bölümlerini ayırt eder.
135. Zamanı gösteren araçları tanır.
136. İletişimi bilir.
137. İletişim araçlarını tanır.
138. İletişim araçlarını sınıflandırır.
139. İletişim hizmetlerini bilir.
140. Telefonla konuşma kurallarını bilir.
141. Kartlı/jetonlu telefonla konuşma yapar.
142. Postahanede mektup/kart atar.
143. İletişim araçlarının kullanımında görgü kurallarını bilir.
144. Acil telefon numaralarını bilir.

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
GENEL AMAÇLAR
1. Türk inkılâbının önderi Atatürk’ü tanır.
2. Türk inkılâbı ile ilgili olayları bilir.
3. Kurtuluş Savaşı’ndaki başarıların temelinde, Türk ulusunun tarih boyunca bağımsız
yaşamayı ilke edinmiş olduğunu bilir.
4. Atatürk ilke ve inkılâplarını bilir.
5. Atatürk’e sevgi ve saygı duyar.
ÖZEL AMAÇLAR
1. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu bilir.
2. Birinci Dünya Savaşı’nın Osmanlı Devleti bakımından sonuçlarını bilir.
3. Atatürk’ün yaşamı ile ilgili olayları ve olguları bilir.
4. Atatürk’ün öğrenim yaşamını bilir.
5. Atatürk’ün kişiliği ve özelliklerini bilir.
6. Atatürk’ün düşünce yaşamını bilir.
7. Atatürk’ün son günleri ve ölümüyle ilgili olay ve olguları bilir.
8. Kurtuluş Savaşı ile ilgili olay ve olguları bilir.
9. Kurtuluş Savaşı sonrasında yurdumuzdaki gelişmeleri bilir.
10. Siyasal alanda yapılan inkılâpları bilir.
11. Hukuk alanında yapılan inkılâpları bilir.
12. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâpları bilir.
13. Atatürk’ün ulusal eğitim ile ilgili görüşlerini bilir.
14. Toplumsal alanda yapılan inkılâpları bilir.
15. Ekonomik alanda yapılan inkılâpları bilir.
16. Atatürkçülüğün (Atatürkçü düşünce sisteminin) anlamını bilir.
17. Atatürk ilkelerini bilir.
18. Atatürk ilke ve inkılâplarının Türk ulusu için önemini bilir.

RESİM
GENEL AMAÇLAR
1. Resim çalışmalarında temel iş alışkanlıkları kazanır.
2. Çeşitli araç gereçleri uygun ve ekonomik kullanma alışkanlığı kazanır.
3. Yeni ürünler ortaya çıkararak etkin olma alışkanlığı kazanır.
4. Renk çalışmaları ile doğadaki renklerin farkına varır.
5. Çevre ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını ve düşüncelerini resim-iş
çalışmalarıyla anlatır.
6. Üretici olma zevkini duyar ve kendine güven duygusu geliştirir.
7. Küçük kasları ile el, göz koordinasyonunu geliştirir.
8. Çevrenin doğal güzelliklerinden yararlanarak biçim, renk ve işle ilgili zevklerini geliştirir.
9. Resim-İş dersini, boş zamanlarını yararlı ve zevkli bir şekilde geçirmesini sağlayacak
biçimde kullanır.
10. İş birliği içinde çalışmayı alışkanlık hâline getirir.
ÖZEL AMAÇLAR
1. Resim-iş dersinde kullanılan araç gereçleri tanır.
2. Araç gereçlerin kullanımına özen gösterir.
3. Resim-iş çalışmalarına hazırlık yapar.
4. Resim-iş çalışmalarında temiz ve düzenli olmaya özen gösterir.
5. Yoğurma maddelerini tanır.
6. Yoğurma maddeleri ile çalışmalar yapar.
7. Kâğıt yırtar.
8. Kâğıt yırtma çalışmaları yapar.
9. Kâğıt yapıştırır.
10. Kâğıt yapıştırma çalışmaları yapar.
11. Kâğıt katlar.
12. Kâğıt katlama çalışmaları yapar.
13. Makas kullanır.
14. Makasla kâğıt kesme çalışmaları yapar.
15. Kâğıtla çalışmalar yapar.
16. Çizgisel çalışmalar yapar.
17. Cetvelle çizgi çizer.
18. Şablonla çizer.
19. Renkleri sınıflandırır.
20. Renkleri ayırt eder.
21. Pastel boya ile boyama yapar.
22: Kuru boya ile boyama yapar.
23. Sulu boya ile boyama yapar.
24. Guaş boya ile boyama yapar.
25. Parmak boya hazırlar.
26. Parmak boya ile boyama yapar.
27. Boya malzemeleriyle renkli çalışmalar yapar.
28. Sulu boya lâvi çalışması yapar.
29. Pastel boya kazıma çalışması yapar.
30. Sulu boya batik çalışması yapar.
31. Sünger baskısı yapar.
32. Yaprak baskısı yapar.
33. İp baskısı yapar.
34. Patates baskısı yapar.
35. Su kâğıdı çalışması yapar.
36. Kola kâğıdı çalışması yapar.
37. Hayâl gücünü zenginleştirici resim çalışmaları yapar.
38. Duygu, düşünce ve yaşantılarını ifade edici resim çalışmaları yapar.
39. Kolâj çalışması yapar.
40. Boyama vitray yapar.
41. Kâğıt vitray yapar.
42. Artık malzemeyi bilir.
43. Artık malzemeleri kullanma yollarını kavrar.
44. Artık malzemelerle çalışma yapar.
45. Sınıf ve okul sergileriyle yarışmalara ilgi duyar.
46. Çevresindeki atölyeleri, sanat galerilerini, sergi salonlarını ve müzeleri tanır.
47. Sanat eserlerine ilgi duyar.

TRAFİK VE İLKYARDIM EĞİTİMİ
GENEL AMAÇLAR
1. Trafikle doğrudan ilgili birimleri tanır.
2. Trafiğin düzenli ve güvenli akışının kendisi ve başkalarının can güvenliği için önemli
olduğunu kavrar.
3. Trafik kazalarının bilgisizlik, dikkatsizlik ve sorumsuzluktan kaynaklandığını kavrar.
4. Trafik kurallarına uymaması hâlinde karşılaşabileceği tehlikeleri kavrar.
5. Trafikle ilgili terimleri kavrar.
6. İlk yardımın önemini kavrar.
7. Trafikle ilgili temel kurallara uyma alışkanlığı kazanır.
ÖZEL AMAÇLAR
1. Trafikle ilgili kuruluşları tanır.
2. Trafikle ilgili temel kavramların anlamını bilir.
3. Trafikle ilgili kavramları ayırt eder.
4. Taşıtları birbirinden ayıran özellikleri bilir.
5. Kara yolu ile ilgili kavramların anlamını bilir.
6. Trafik levhalarını tanır.
7. Trafik işaret ve levhalarını bilir.
8. Trafik işaret ve levhalarını korumayı bilir.
9. Kara yolunda uyulacak önceliklerin sırasını bilir.
10. Yayaların trafikte uyması gereken kuralları bilir.
11. Karşıya güvenli geçiş yapar.
12. Duraklarda uyulması gereken görgü kurallarını bilir.
13. Emniyet kemeri kullanmanın önemini bilir.
14. Trafik kazalarının nedenlerini bilir.
15. Kaza durumunda yapılması gerekenleri bilir.
16. Bisiklet sürücüsünün uyması gereken kuralları bilir.
17. İlk yardımın anlamını bilir.
18. İlk yardım çantasında bulunan araç gereçlerin kullanımını bilir.
19. Solunumun durması hâlinde yapılması gerekenleri bilir.
20. Yaralanmalarda kanamayı durdurma yollarını bilir.
21. Basit yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarını bilir.
22. Basit yaralanmalarda ilk yardım yapar.
23. Burun kanamalarında yapılan ilk yardım uygulamalarını bilir.
24. Burun kanamalarında ilk yardım yapar.
25. Burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarını bilir.
26. Burkulmalarda ilk yardım yapar.
27. Arı sokmasında yapılan ilk yardım uygulamalarını bilir.
28. Arı sokmasında ilk yardım yapar.
29. Hafif yanıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarını bilir.
30. Hafif yanıklarda ilk yardım yapar.
31. Hayvan ısırmalarında yapılan ilk yardım uygulamalarını bilir.
32. Güneş yanıklarında yapılan ilk yardım uygulamalarını bilir.

By admin