Cts. Eyl 30th, 2023

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile Personel arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla ” BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra “işveren” ve “Personel” olarak anılacaktır.1. TARAFLARİŞVERENİN

Adı soyadı (ünvanı) :
Adresi :

İŞÇİNİN

Adı soyadı :
Baba adı :
Doğum yeri ve yılı :
İkamet adresi :

2. İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ:  İşverenin………………..sınırları içindeki değişik işyerlerinde, işveren veya velinin göstereceği yerler.3. YAPILACAK İŞ:  …………………………………..4.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :   ….Yıl………..Ay süreli olan bu iş sözleşmesi, …../…../………. tarihinde başlamış olup, …../…./…… tarihinde her hangi bir bildirim yapılmaksızın kendiliğinden sona erer. İşveren gerektiğinde süresi dolmadan da sözleşmeyi feshedebilir.5. İŞE BAŞLAMA TARİHİ: …./…../……..6. DENEME SÜRELERİ:  Deneme süresi iki aydır. Taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.7. ÇALIŞMA SÜRELERİ: Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Bu süre, haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır.Ancak, 45 saatlik haftalık normal çalışma süresi, işveren tarafından gerekli görüldüğünde:a) Haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekillerde dağıtılabilir. Ayrıca, işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama ve bitiş saatleri de, Personeller için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerekliğinde değiştirilebilir.b) 45 saatlik haftalık normlar çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine farklı şekillerde dağıtılarak çalışılması durumunda, iki aylık çalışma süresi içinde, Personelin haftalık ortalama normlar çalışma süresi 45 saati aşamaz.c) Ara dinlenme zamanları işveren tarafından belirlenir.d) Personel bu maddede çalışma şekil ve şartlarını peşinen kabul eder.8. FAZLA ÇALIŞMA:  İşveren, ülkenin genel yararları, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle Personelye, günlük toplam çalışma süresi 11 saati aşmamak koşulu ile, yılda 270 saate kadar fazla çalışma yaptırabilir.Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Ancak, denkleştirme esası uygulandığı durumlarda, Personelin iki aylık süre içindeki haftalık ortama çalışma süresi 45 saati aşmamak koşulu ile bazı haftalarda 45 saatten fazla çalıştırma olsa dahi, bu haftalardaki 45 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez.9. TELAFİ ÇALIŞMASI:  Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması ya da işin tümüyle durdurulması veya Personelin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren, iki ay içerisinde Personele, çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir.Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati ve günde en fazla 3 saati aşamaz. tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. Telafi çalışması fazla çalışma sayılmaz ve karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmez.

 10. ÜCRET : Personelin aylık NET/BRÜT ücreti …………………………….TL dir. Personelin ücreti kural olarak imza karşılığında kendisine ödenir. Ancak Personelin yazılı talebi ile belirlediği ve bu talebin altında tatbiki imzası bulunan mutemedine de yine imzası karşılığında ödenebilir.
11. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : Personelin her bir saat fazla çalışması için işverence ödenecek fazla çalışma ücreti, Personelin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli artırılmış tutarıdır.
12. ÜCRET ÖDEME ZAMANI : Personel ücreti ayda bir ödenir. Her ayın ücreti, mücbir bir neden olmadıkça, her ayın ücreti, ödeme gününde itibaren en geç 20 gün içinde ödenir.
13. ÖZEL ŞARTLAR :a) İşverenin, Personellerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arz etmeyen nakdi ayni ödemeler, Personeller bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez.b) Personel, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.c) Personel, işverenin istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı peşinen kabul eder.d) Personel, işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.e) Personel iş sözleşmesi devam ettiği sürece, özel de olsa başka bir işte çalışmamayı taahhüt eder.f) Personel, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder.g) Personel, işyerindeki makine, alet ve teçhizatı usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayı, görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, kendisine teslim edilmemiş makine, alet ve edevatı kullanmamayı taahhüt eder.h) Personel, kendisine işinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri işyeri dışına çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.i) Personel, işyerine, alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.j) Personel, İş Kanununa göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.k) Personel, iş sözleşmesinin feshinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, tazmin etmeyi taahhüt eder.l) İşveren, Personelin ücretini ve bu sözleşme ile İş Kanunundan doğan diğer haklarını süresinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.m) Personel, sözleşme süresi dolmadan, iş kanununda belirtilen mazeretler dışında herhangi bir geçerli mazeret olmaksızın, işi bırakma, başka bir kurumla anlaşma durumlarının tesbiti neticesinde en az brüt  5 maaş tutarında tazminat öder.n) Maaşlar her yılın aralık ayında yeniden tesbit edilir. Ödemeler  6 şar aylık iki dönemi kapsamaktadır..o) Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.p) Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda, işyerinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

14. İki sayfadan oluşan iş bu belirli süreli iş sözleşmesi, …../…./……….. tarihinden taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okunarak imzalanmakla, işveren Personeli iş ve ücret vermeyi, Personel de belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

İŞVEREN VEYA VEKİLİ(Kaşe-İmza) İŞÇİAdı Soyadı:İmzası:

 

By admin